Conformiteitsattest

Naast de procedures binnen het woningkwaliteitsbeleid, is er ook een procedure voorzien waarin een conformiteitsattest kan worden aangevraagd om aan te tonen dat de woning conform is.

Conformiteitsattest - Woonwijzer Meetjesland

WAT?

Het conformiteitsattest is een officieel document dat verkregen wordt na de controle van de woning en aangeeft dat de woning aan alle Vlaamse veiligheids-, gezondheids- en kwaliteitsnormen voldoet. Met andere woorden, toont het conformiteitsattest dus aan dat de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is. Met dit attest kan de verhuurder aantonen dat de te huur gestelde woning voldoet aan de minimale kwaliteitsvereisten zoals bijvoorbeeld elektriciteit, verluchting, sanitair, etc.

WIE?

Het conformiteitsattest kan aangevraagd worden door iedere eigenaar of verhuurder van een woning of kamer, alsook iedere huurder van een woning of kamer.

Het attest wordt aangevraagd voor een woning die wordt verhuurd, zodat de eigenaar-verhuurder aan de huurders kan aantonen dat de woning aan de geldende normen voldoet. Daarnaast wordt het conformiteitsattest ook aangevraagd voor een ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woning om aan te tonen dat deze opnieuw in orde werd gebracht.

HOE AANVRAGEN

Het conformiteitsattest kan schriftelijk aangevraagd worden bij de gemeente via een beveiligde zending, wat betekent dat de aanvraag via een aangetekende brief wordt verstuurd naar de gemeente of dit kan ook mondeling aan het loket tegen de afgifte van een ontvangstbewijs.

In artikel 3.6 van het Besluit van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 worden een aantal zaken opgesomd die minimaal op het aanvraagformulier aanwezig moeten zijn:

 • Identificatiegegevens van de verhuurder
 • Identificatiegegevens van de houder van het zakelijk recht
 • Identificatiegegevens van de woning

Specifiek voor de gemeenten Eeklo, Lievegem en Zelzate is op de website een eigen aanvraagformulier terug te vinden.

Online aanvragen conformiteitsattesten:

HOE & WANNEER

De conformiteit van de woning wordt vastgesteld door een woningcontroleur van Woonwijzer Meetjesland. De woningcontroleur neemt contact op met de betrokkenen om een woningbezoek vast te leggen tussen 8.00 uur en 20.00 uur. Tijdens het bezoek wordt nagekeken of de woning voldoet aan de veiligheids-, gezondheids- en woningkwaliteitsnormen, zoals vastgelegd in de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Als verhuurder en huurder ben je verplicht alle nodige inlichtingen te verstrekken om het onderzoek in de beste omstandigheden te kunnen uitvoeren.

Indien de woning conform wordt geacht, wordt het conformiteitsattest afgeleverd door de burgemeester binnen de 60 dagen na de aanvraag ervan.

Als uit de controle blijkt dat de woning niet conform is, wordt de afgifte van het conformiteitsattest geweigerd. De eigenaar wordt hiervan per brief op de hoogte gebracht. Ook het technisch verslag wordt meegestuurd zodat de eigenaar herstellingswerken kan uitvoeren, waarna een nieuwe controle kan worden ingepland. Als de eigenaar de nodige werken niet uitvoert of er geen nieuw onderzoek wordt aangevraagd, kan er overgegaan worden tot het opstarten van een administratieve procedure om de woning ongeschikt en/ of onbewoonbaar te verklaren.

Bij weigering van afgifte van het conformiteitsattest of indien niet tijdig een beslissing genomen wordt (binnen de 60 dagen), kan de aanvrager beroep aantekenen. Dit dient te gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst van de weigering of na het verstrijken van de beslissingstermijn van 60 dagen van de burgemeester. Het beroepschrift wordt gezien als een nieuwe aanvraag van een conformiteitsattest en wordt gericht aan de afdeling Woningkwaliteit van het agentschap Wonen-Vlaanderen.

Wonen-Vlaanderen, afdeling Woningkwaliteit:

Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 (bus 40), 1000 Brussel
E-mail: woningkwaliteit.west@vlaanderen.be

Logo Eeklo - Woonwijzer Meetjesland

GELDIGHEIDSTERMIJN

De standaard geldigheidstermijn van een conformiteitsattest is 10 jaar, afhankelijk van de gemeente kan hierop een uitzondering bestaan.

 • In Eeklo worden er conformiteitsattesten uitgereikt met een beperkte geldigheidstermijn. De beperking van de geldigheidsduur is afhankelijk van het aantal gebreken in categorie 1 op het technisch verslag:
  • Het attest is 10 jaar geldig indien in het technisch verslag maximaal 2 gebreken in categorie 1 worden vastgesteld.
  • Het attest is 5 jaar geldig indien in het technisch verslag maximaal 4 gebreken in categorie 1 worden vastgesteld.
  • De duurtijd van het attest wordt beperkt tot 3 jaar indien in het technisch verslag maximaal 6 gebreken in categorie 1 worden vastgesteld of indien er schade aanwezig is ten gevolge van insijpelend vocht.
  • Indien de woning niet aan de normering van dubbele beglazing voldoet, is het attest slechts geldig tot 1/1/2023.
Logo Lievegem - Woonwijzer Meetjesland
 • In Lievegem worden er conformiteitsattesten uitgereikt met een beperkte geldigheidstermijn. Indien er geen gebreken of minder dan 4 gebreken in categorie 1 worden vastgesteld, wordt er een conformiteitsattest uitgereikt voor de standaardtermijn van 10 jaar.
  • Bij 4 of meer kleine gebreken in categorie 1 wordt er een attest uitgereikt met een geldigheidstermijn van 5 jaar.
  • Indien er schade wordt vastgesteld ten gevolge van doorslaand of opstijgend vocht, is het attest slechts 3 jaar geldig.
  • Indien er schade wordt vastgesteld ten gevolge van insijpelend vocht, bedraagt de termijn van het attest 1 jaar.
  • Bij het ontbreken van dubbel glas in de woonlokalen en/ of badkamer kan er een attest worden uitgereikt dat geldig is tot 31/12/2022.
  • Indien er vochtschade aanwezig is (andere dan hierboven beschreven), geldt het attest voor 5 jaar.
Logo Zelzate - Woonwijzer Meetjesland
 • In Zelzate worden er conformiteitsattesten uitgereikt met een beperkte geldigheidstermijn. De geldigheidsduur van het conformiteitattest is standaard 10 jaar. Afhankelijk van de vastgestelde gebreken in het technisch verslag wordt een attest afgeleverd voor een kortere duur:
  • Wanneer de woningcontroleur tijdens het conformiteitsonderzoek in categorie I ‘klein gebrek’ 4 of meer kleine gebreken vaststelt, zal de woning enkel een conformiteitsattest kunnen krijgen met een geldigheidsduur van 5 jaar;
  • Wanneer de woningcontroleur tijdens het conformiteitsonderzoek schade ten gevolgen van opstijgend, insijpelend en/ of doorslaand vocht vaststelt in woonlokalen, zal de woning enkel een conformiteitsattest kunnen krijgen met een geldigheidsduur van 3 jaar;
  • Een woning waarbij het ontbreken van dubbel glas in de woonlokalen en/ of badkamer(s) vastgesteld wordt, zal slechts een conformiteitsattest kunnen krijgen met een geldigheidsduur tot en met 31 december 2022.

  Gebreken toegekend omwille van de steilte van de trap worden niet meegerekend in kader van de geldigheidsduur van het CA. Andere veiligheidsgebreken aan een trap worden wel meegerekend.

WAAROM

Een woning die verhuurd wordt, moet zowel bij aanvang van de huurovereenkomst als gedurende de hele looptijd van de huur voldoen aan de minimale veiligheids- en kwaliteitseisen zoals de Vlaamse Codex Wonen van 2021 die voorschrijft.

Op basis van het conformiteitsattest weet de verhuurder dat de woning voldoet aan de minimale veiligheids-, gezondheids- en woningkwaliteitsnormen. De woning vertoont geen veiligheids- of gezondheidsrisico’s.

Het hebben van een conformiteitsattest zorgt ervoor dat bij eventuele huurgeschillen kan bewezen worden dat de woning bij aanvang van de huur aan deze normen voldeed en dus in orde was.

Bovendien is het verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen van een niet-conforme woning, die dus niet voldoet aan de minimale kwaliteitsvereisten, strafbaar.

Een conformiteitsattest kan ook worden aangevraagd om een besluit ongeschikt- en/ of onbewoonbaarheid op te heffen.

VERPLICHT

Het conformiteitsattest is in de meeste gemeenten niet verplicht. Wel is het aangeraden bij verhuring een conformiteitsattest te hebben. Zoals eerder beschreven zijn er heel wat voordelen verbonden aan het bewijsstuk dat de woning conform de veiligheids- en kwaliteitsnormen van de Vlaamse Codex Wonen werd verhuurd.

In het werkingsgebied van Woonwijzer Meetjesland vormen de gemeenten Eeklo en Zelzate hierop een uitzondering.

In Eeklo is het conformiteitsattest verplicht in enkele specifiek bepaalde situaties. De verplichting geldt voor alle huurwoningen op het grondgebied van Stad Eeklo. Voor elke woning die verhuurd wordt of ter beschikking wordt gesteld moet de verhuurder een geldig conformiteitsattest kunnen voorleggen. De verplichte invoering wordt gefaseerd ingevoerd voor alle nieuwe verhuringen volgens de ouderdom van de woning:

 • Uiterlijk op 31 december 2021 voor woningen van 50 jaar en ouder;
 • Uiterlijk op 31 december 2023 voor woningen van 35 jaar en ouder;
 • Uiterlijk op 31 december 2025 voor woningen van 30 jaar en ouder;
 • Vanaf 2026 voor alle nieuwe verhuringen van woningen.

Nieuwe woningen worden na de eerste ingebruikname 15 jaar vrijgesteld van deze verplichting.

 

Het hebben van een conformiteitsattest in Zelzate is in bepaalde situaties verplicht gesteld. De verplichting geldt voor alle huurwoningen op het grondgebied van de gemeente Zelzate. Voor elke woning die verhuurd wordt of ter beschikking wordt gesteld moet de verhuurder een geldig conformiteitsattest kunnen voorleggen. De verplichte invoering wordt gefaseerd ingevoerd voor alle nieuwe verhuringen vanaf 2022 op basis van de leeftijd van de woningen:

 • Fase 1 (2022-2024): alle nieuwe verhuringen van woningen van 1960 of ouder;
 • Fase 2 (2025-2027): alle nieuwe verhuringen van woningen van 1970 of ouder;
 • Fase 3 (2028-2030): alle nieuwe verhuringen van woningen van 1990 of ouder;
 • Fase 4 (2031-2033): alle nieuwe verhuringen van woningen ouder dan 15 jaar.

Nieuwe woningen worden na de eerste ingebruikname 15 jaar vrijgesteld van deze verplichting.

KOSTPRIJS

In Eeklo en Zelzate is aan de behandeling van een aanvraag van een conformiteitsonderzoek een kostprijs gekoppeld.

 • Voor zelfstandige woningen bedraagt dit 90 euro.
 • Voor kamerwoningen bedraagt dit 90 euro, verhoogd met 15 euro per kamer, met een maximum van 1.775 euro per gebouw.

Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

In de andere gemeenten van het werkingsgebied van Woonwijzer Meetjesland is het conformiteitsattest gratis. Hierna een korte opsomming: Aalter, Assenede, Kaprijke, Lievegem, Sint-Laureins en Wachtebeke.