Wonen

HUREN / VERHUREN

Als je een woning, appartement of studio wenst te huren of verhuren, dien je hiervoor een schriftelijk huurcontract op te maken. Hierin worden de afspraken gemaakt tussen de partijen en dient elke partij een ondertekend exemplaar te ontvangen. Wat hierin dient te worden opgenomen, is wettelijk bepaald.

Tot eind 2018 was de federale woninghuurwet van toepassing maar vanaf 2019 is het Vlaams Woninghuurdecreet in voege gegaan.

Wie een woning, appartement of studio verhuurt, dient te zorgen dat deze voldoet aan de kwaliteitsnormen. Zijn er toch grote kwaliteitsgebreken dan kan de huurder een woningkwaliteitsonderzoek aanvragen. Als de woning ongeschikt of onbewoonbaar wordt verklaard, kan je als huurder recht hebben op de Vlaamse huursubsidie. Er zijn echter nog andere voorwaarden die moeten afgetoetst worden. Meer over woonkwaliteit vind je hier.

Heb je vragen over je lopende huurcontract of wens je een nieuw contract af te sluiten? Of zijn er kwaliteitsproblemen of wens je meer informatie over de huursubsidie? Neem contact op met de adviseur werkzaam in je gemeente of stel je vraag via ons contactformulier.

SOCIAAL HUREN / VERHUREN

Huren

Wie het moeilijk heeft op de private huurmarkt kan zich inschrijven op de wachtlijst van een sociale huisvestingsmaatschappij. Naast andere voorrangsregels bepaalt de datum van inschrijving je plaats op de wachtlijst. Hierbij dien je wel rekening te houden met een gemiddelde wachttijd van 4 jaar. Wie nadien nog steeds op de wachtlijst staat, kan beroep doen op de Vlaamse huurpremie. Dit is een maandelijkse tegemoetkoming vanuit Vlaanderen en komt neer op hetzelfde bedrag van de huursubsidie. Je kan niet van beide genieten. Van zodra u aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u hiervoor automatisch een aanvraagdocument.

Er zijn verschillende maatschappijen in ons werkingsgebied actief nl.:

Daarnaast is er ook het Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland (SVK). In tegenstelling tot de sociale huisvestingsmaatschappijen hebben zij geen woningen in eigendom maar huren zij via particuliere eigenaars. Zij verhuren deze dan aan mensen/kandidaten die op hun wachtlijst staan. Er wordt gewerkt met een puntensysteem waarbij rekening gehouden wordt met het inkomen, aantal kinderen, anciënniteit (op de wachtlijst), woonnood (hoe hoger de nood, hoe meer punten u krijgt).

Wenst u zich in te schrijven voor een sociale woning of wilt u meer info omtrent de huurpremie, neem dan contact op met de adviseur werkzaam in je gemeente of stel je vraag via ons contactformulier.

Verhuren

Eigenaars die hun woning aan het Sociaal Verhuurkantoor verhuren hebben verschillende voordelen. Het SVK staat als huurder in voor de normale huurherstellingen, begeleiden de huurder. Indien deze niet zou betalen, zal de eigenaar hier geen hinder van ondervinden want de huurgelden blijven betaald worden. 
Lijkt verhuren via het sociaal verhuurkantoor iets voor jou? Neem dan contact op met onze collega’s via info@svkmeetjesland.be

BOUWEN / VERBOUWEN

Een woning heeft af en toe een opknapbeurt nodig. Dit kost geld. Mogelijks heb je nood aan een extra (sociale) lening om deze kosten te financieren. Dit kan soms via sociale leningen of via de Mijn Verbouwlening.

Vanuit verschillende overheden worden echter ook premies en subsidies voorzien.

Sinds 1 oktober 2022 zijn de premies ondergebracht tot een ééngemaakte premie, de Mijn Verbouwpremie. De premie voor zonnepanelen dient via Fluvius aangevraagd te worden.

Bepaalde steden en gemeenten geven hier bovenop nog een eigen subsidie.

Heb je duurzame renovatiewerken in gedachten maar weet je niet goed hoe eraan te beginnen? Dan kan het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen van de Provincie klaarheid bieden. Je kan gratis renovatieadvies aan huis of op kantoor aanvragen omtrent isolatie, ventilatie, verwarming, zonne-energie of keuze van materialen. Inschrijven kan hier.

Via het Energiehuis kan u ook inschrijven voor het groepsaanbod voor energiebesparende investeringen. Inschrijven hiervoor kan via deze link.

Voor specifieke info, neem contact op met de adviseur werkzaam in je gemeente of stel je vraag via ons contactformulier.

(SOCIAAL) LENEN / KOPEN

Een Belg heeft een baksteen in de maag en wil dan ook graag zijn eigen plekje. Naast de reguliere banken, kan je eventueel beroep doen op een sociale lening. Binnen ons werkingsgebied zijn er 2 organisaties die u verder op weg kunnen helpen: Vlaams Woningfonds en het Volkskrediet De Toren.

Er zijn verschillende voorwaarden verbonden aan deze sociale lening.

Daarnaast kan je ook een sociale woning kopen bij Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen, cvba Wonen of Kleine Landeigendommen Het Volk. Je dient je hiervoor kandidaat te stellen door je in te schrijven in hun registers.

Wens je meer info? Neem dan contact op met de adviseur werkzaam in je gemeente of stel je vraag via ons contactformulier.

WOONKWALITEIT

Iedereen heeft recht op kwalitatieve huisvesting. Voor de gemeente is een rol weggelegd inzake de woningkwaliteitsbewaking op haar grondgebied, waarmee getracht wordt het recht op een goede, veilige en gezonde woning te bevorderen.

De minimale kwaliteitsnormen zijn vastgelegd in de Vlaamse Codex Wonen van 2021, meer specifiek zijn ze terug te vinden in artikel 3.1 van de Vlaamse Codex Wonen.

Voor meer info rond het woningskwaliteitsbeleid, de waarschuwingsprocedure, ongeschikt -en/ of onbewoonbaarverlaring, strafrechterlijke procedures of het conformiteitsattest en hoe je dit kan aanvragen verwijzen we naar onze pagina Woningkwaliteit.

LEEGSTAND / VERWAARLOZING

LEEGSTAND

Elke stad of gemeente heeft een reglement omtrent leegstaande woningen en gebouwen. In ons werkingsgebied staan we in voor de opmaak en het beheer van de inventaris en meer bepaald in Aalter, Eeklo, Kaprijke, Lievegem, Wachtebeke en Zelzate.

Jaarlijks krijgen we van de gemeente/stad een lijst van alle adressen waar reeds langer dan 1 jaar geen inschrijving in het bevolkingsregister is.

Alle panden worden vanop de openbare weg onderworpen aan een controle.

Als op basis van de criteria (zoals bepaald in het gemeentelijk leegstandsreglement) leegstand kan worden vastgesteld, wordt van het pand een beschrijvend verslag (incl. fotoverslag) en een administratieve akte van leegstand opgemaakt.

Alle eigenaars van de panden waar leegstand vastgesteld werd, krijgen een aangetekende brief met als bijlagen: de akte, het beschrijvend verslag, een formulier om een vrijstelling van heffing aan te vragen en het gemeentelijk leegstandsreglement.

Zakelijk gerechtigden kunnen na ontvangst van de akte:

– binnen de 30 dagen bezwaar indienen tegen de opname

– op elk tijdstip een vrijstelling van heffing aanvragen

Woonwijzer Meetjesland onderzoekt de ontvankelijkheid van het bezwaar en bekijkt de inhoud (op stukken of ter plaatse) van het bezwaar/vraag tot vrijstelling. Nadien wordt een advies opgemaakt dat besproken en beslist wordt op het college. Het college van burgemeester en schepenen is de beroepsinstantie.

Nadat het college het bezwaar of aanvraag tot vrijstelling heeft behandeld, worden de zakelijk gerechtigden per aangetekend schrijven door Woonwijzer Meetjesland op de hoogte gebracht van de beslissing.

Voor elk pand dat opgenomen is op de inventaris leegstand heeft de eigenaar één jaar de tijd om iets met dit pand te ondernemen alvorens men een heffing dient te betalen. Een pand kan enkel door sloop of 6 ononderbroken maanden bewoning geschrapt worden op de inventaris leegstand.

Elke eigenaar dient zelf zijn verantwoordelijkheid op te nemen om een vrijstelling aan te vragen of enige verandering in het dossier te melden aan Woonwijzer Meetjesland.

VERWAARLOZING

Bepaalde steden of gemeenten hebben een regelement verwaarlozing. Voor ons werkingsgebied zorgen wij voor de opmaak van dit register in Eeklo, Kaprijke, Lievegem, Wachtebeke en Zelzate. Klachten of vragen omtrent verwaarlozing die bij de gemeenten binnen komen, worden doorgegeven aan Woonwijzer Meetjesland.

Woonwijzer Meetjesland gaat ter plaatse voor een fotoreportage. Daarnaast wordt een technisch verslag op basis van een puntensysteem opgemaakt. Bij voldoende punten om van verwaarlozing te kunnen spreken, wordt het pand opgenomen op deze inventaris. Dit kan naast de opname van leegstand. Een pand dat op de inventaris leegstand staan, kan dus ook op de inventaris verwaarlozing opgenomen worden.

Elke eigenaar kan binnen de 30 dagen bezwaar aantekenen tegen de opname. Woonwijzer Meetjesland zal alle aangeleverde bewijzen onderzoeken en adviseren naar het college. Nadat het college een beslissing heeft genomen, wordt de eigenaar per aangetekend schrijven hiervan op de hoogte gebracht worden.

Voor elk pand dat opgenomen is op de inventaris verwaarlozing heeft de eigenaar één jaar de tijd om iets met dit pand te ondernemen alvorens men een heffing dient te betalen. Elke eigenaar dient zelf zijn verantwoordelijkheid op te nemen om een vrijstelling aan te vragen of enige verandering in het dossier te melden aan Woonwijzer Meetjesland.